Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi zasobami oraz dokonywania rezerwacji przez stronę: http://www.spoldzielniakultury.waw.pl/search?searchType=1

P
rzypominamy że udostępniamy sale TYLKO we wtorki i piątki w godzinach 16.00 - 19.30 !

Już 24 lipca o 16 będziemy uczyć sie pomagać. Projekt Sąsiedzi Sąsiadom rozpoczyna spotkania warsztatowe ze ekspertami od pomocy innym. Szerdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na stronie projektu oraz w kalendarzu 

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Podanie ich nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rezerwacji przestrzeni w MAL-MDK.

Administratorem jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie ul. Łazienkowska 7.

Twoje dane  nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że przepisy szczegółowe nakładają na nas taki obowiązek.

Okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 miesiące od końca miesiąca w którym miało miejsce organizowane przez Ciebie wydarzenie.

 

Pozostałe informacje w związku z RODO

  1. Prawo do informacji i kopii danych

Każda osoba, ma prawo dowiedzieć się, czy konkretny administrator przetwarza dane na jej temat.Może też się zwrócić o udzielenie takiej informacji. Wniosek o udzielenie informacji, czy dane są przetwarzane, nie wymaga uzasadnienia i nie ma zdefiniowanej formy, w jakiej powinien być złożony, dlatego może to być wniosek pisemny, elektroniczny lub zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest zweryfikować tożsamość osoby składającej wniosek, by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Przygotowanie i wydanie kopii przetwarzanych danych osobie wnioskującej jest nieodpłatne, przy pierwszym wniosku, za kolejne kopie możliwe jest pobranie opłaty.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a maksymalnie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o podjętych działaniach. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  1. Prawo do sprostowania danych

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania dokonania korekty, bądź usunięcia jej danych w następujących przypadkach:

  1. dane są nieprawdziwe,
  2. dane są niepełne,
  3. dane zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą.

W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku, gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Wykazanie nieprawidłowości należy do osoby, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

 

  1. Prawo do bycia zapomnianym

W przypadkach określonych w RODO czyli:

– stwierdzeniu, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– cofnięciu zgody, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania,
– wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– stwierdzeniu, że dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem,
– stwierdzeniu, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
– stwierdzeniu, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
Osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych.

W takim przypadku wykazanie nieprawidłowości, nielegalności bądź zbędności przetwarzania danych należy do zgłaszającego – osoby, której dane dotyczą. Osoba zgłaszająca ma prawo do żądania od administratora usunięcia jej danych. Uprawnienie to, określane jest także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem usunięcia danych. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przepisy RODO przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  1. Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  1. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw.

Sprzeciw nie przysługuje w przypadku, gdy:

– podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

 

Sprzeciw nie przysługuje w przypadku, gdy wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

  1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO -https://www.giodo.gov.pl/